Täzelikler

Adamlaryň nesli tas 900 ýüz müň ýyl mundan ozal gutarýardy. Diňe 1280 adam nesli dowam etdirdi.

Hytaýly alymlar tarapyndan geçirilen gözleg netijesinde 900 müň ýyl ozal adam ilatynyň ýok bolandygyny görkezdi.

“Science” žurnalynda çap edilen gözlegiň netijeleri 900,000 ýyl ozal aşa sowuk howada diňe 1280 adamyň galandygyny we sowuklyk döwri 117,000 ýyl dowam edendigini görkezdi.

Berlen maglumatlara görä adamlaryň 99%-i ýok bolupdyrlar.

Teswir goşmak

Your email address will not be published. Required fields are marked *